• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
23  Kwi 

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie 2024

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

 

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zawiadamia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia:

Harmonogram części Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

 

L.p.

Nazwa Części WZ

Data

Miejsce

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 6.

Osiedle A. Bożka

ulice: Zielona, Harcerska, Miodowa, Wrzosowa

 

 

Osiedle Pionierów

ulice: Kaszubska, Kurpiowska, Śląska, Warmińska, Pomorska

 

 

Osiedle Zdrój

ulice: Konopnickiej,  K. Miarki, Słoneczna, Krótka, Kusocińskiego, Of. Faszyzmu,  1 Maja, Staszica, Jana Pawła II, 11 Listopada, gen. Andersa, Poprzeczna

 

Osiedle Przyjaźń

ulice: Górnicza, Wyspiańskiego, Moniuszki, Morcinka, Kopernika, Krasickiego

 

 Osiedle Złote Łany

ulica Wiejska

 

 Wodzisław Śląski

ulice: 26 Marca, Wyszyńskiego, PCK, Plac Zwycięstwa

 

16.05.2024 r. – czwartek

- godz. 1530

 

 

20.05.2024 r. -  poniedziałek

- godz. 1530 

 

 

22.05.2024 r. – środa

- godz. 1530 

 

 

 23.05.2024 r. – czwartek

- godz. 1530 

 

 27.05.2024 r. – poniedziałek

- godz. 1530 

 

 28.05.2024 r. - wtorek

- godz. 1530

Szkoła Podstawowa Nr 10

ul. Zielona 2a sala gimnastyczna

 

 

Szkoła Podst. Nr 6,

ul. Śląska 6 sala gimnastyczna

 

 

Zespół Szkół  Nr 9,

ul. 11 Listopada 4 sala gimnastyczna

 

 

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, ul. Piastów 15

 

 

Przedszkole Nr 26,

ul. Wiejska 35 i

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych,

ul. Wyszyńskiego 41

Kolegium WZ – 03.06.2024 r. – godz. 1530 – siedziba Spółdzielni – sala nr 7.

Porządek obrad:

1)         Otwarcie obrad.

2)         Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).

3)         Wybór Komisji:  Skrutacyjnej (2-3 osoby),

4)       Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5)         Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.  

6)         Przedstawienie sprawozdań:

a.      Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok,

b.     finansowego za 2023 rok

c.      z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.

7)         Dyskusja nad sprawozdaniami.

8)          Podjęcie uchwał w sprawach:

a.      zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2023 rok,

b.      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok i udzielenia absolutorium każdemu z członków zarządu oddzielnie,

c.      przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.

9)          Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

10)       Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji o przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2020-2022.

11)       Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

12)       Sprawy wniesione przez członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

13)       Wolne głosy, uwagi i zapytania.

14)       Zamknięcie obrad.

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.  Druki pełnomocnictw są dostępne na stronie internetowej www.smjasmos.pl  w zakładce Organy/Walne Zgromadzenie.

Członkowi przysługuje prawo głosu tylko w tej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony. 

Sprawozdania za 2023 rok: Zarządu z działalności Spółdzielni, finansowe, biegłego rewidenta oraz Rady Nadzorczej są wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Jastrzębiu–Zdroju przy ul. Słonecznej 18 A, pokój nr 3.

Projekty uchwał związane z porządkiem obrad zostaną wyłożone od dnia 01 maja 2024 r. w siedzibie Spółdzielni, na administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się    z w/w dokumentami.

Zgodnie z art. 83 ust. 10 - 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

 - członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 kwietnia 2024 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Zgodnie z § 56 ust. 5 statutu oświadczenie o poparciu projektu powinno mieć formę pisemną i zawierać: imię, nazwisko, adres członka oraz jego podpis;

 - członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia  12 maja 2024 r. Projekty uchwał można wrzucać do skrzynki pocztowej, która znajduje się na budynku zarządu przy ulicy Słonecznej 18a w Jastrzębiu-Zdroju oraz przesyłać elektronicznie w formie skanu na adres e-mail: sm@smjasmos.pl

Z przyczyn organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze przybycie na obrady osób będących pełnomocnikami

członków uprawnionych do uczestniczenia w danej części Walnego Zgromadzenia

Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości