• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
04  Wrz 

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r i 2024 r

                             Spółdzielnia  Mieszkaniowa „JAS-MOS w Jastrzębiu -Zdroju ul. Słoneczna 18A

              zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni  za rok obrotowy 2023 i rok 2024

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

·          badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” za rok obrotowy 2023 i  2024 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, określonym ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2.      Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024” należy dostarczyć w terminie do dnia 18.09.2023r. do godz. 1600 do siedziby  Spółdzielni. 

3.      Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Spółdzielni. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

4.      Oferta biegłego rewidenta winna zawierać, co najmniej:

a)      informację o  wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego,

b)      wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat potwierdzających doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz znajomości  branży spółdzielczej.

c)      harmonogram przeprowadzenia  badania sprawozdania finansowego oraz termin jego zakończenia,

d)     prognozowaną ilość roboczogodzin w siedzibie Spółdzielni,

e)      dane dotyczące biegłych rewidentów przewidywanych do wykonania usługi,

f)       cenę za wykonanie badania poszczególnych sprawozdań finansowych obejmującą pełny zakres usługi (m.in. dojazdy/noclegi biegłych rewidentów). 

5.      Biegły rewident po przedłożeniu sprawozdania z badania, zobowiązany będzie do  jego omówienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

6.      Wyboru oferenta dokona Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25.09.2023r. 

7.      Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2023 i 2024 zostanie zawarta z wybraną firma audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej  przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „JAS-MOS” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny. Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych -  Główny Księgowy Jadwiga Sieczkowska, nr  tel. 47 626 36 do 37, wew. 33.