• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37

Regulaminy

Wybrane regulaminy obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS"

Regulamin Rady Nadzorczej
Uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Uchwałą Nr 2/2009 obowiązuje od dnia 27.05.2009 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwał Walnego Zgromadzenia Nr 9 i 10 z dni 31.05.2011r., 02.06.2011r., 07.06.2011r., 09.06.2011r. oraz Uchwały Nr 8/2023 Walnego Zgromadzenia z dni: 15.05.2023 r., 17.05.2023 r., 18.05.2023 r., 22.05.2023 r., 24.05.2023 r., 25.05.2023 r.

Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobem lokalowym i nieruchomościami oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS"

Uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 51/IX/2023 z dnia 27.11.2023 r. i obowiązuje od dnia 01.01.2024 r. wraz z aneksem nr 1 obowiązującym od 01.04.24 r. zatwierdzonym Uchwałą RN Nr 70/IX/2024  z dnia 22.04.2024 r.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 10/IX/2022  z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 28/IX/2023 z dnia 27.03.2023 r. obowiązującymi od 01.06.2023 r. 

Regulamin na ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu 
Uchwalony przez Radę Nadzorczą  Uchwałą Nr 358/IV/2009 obowiązuje od dnia 23.02.2009 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/VII/2015 z dnia 30.06.2015 r.

Regulamin organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych wraz ze wzorem umowy najmu.

Uchwalony przez Radę Nadzorczą  Uchwałą Nr 17/VIII/2018 obowiązuje od dnia 23.02.2016 r. z poźn. zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35/VIII/2019 z dnia 28.01.2019 r.

Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych SM "JAS-MOS"
Uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 181/VII/2017 obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. 

Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców

Uchwalony przez  Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 182/VII/2017 w dniu 31.01.2017 r. z późn.zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Nadzorczej Nr 119/VIII/2021 z dnia 22.02.2021 r. 


Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

Uchwalony przez Radę Nadzorczą  Uchwałą Nr 144/VIII/21 z dnia 22.11.2021 r. i obowiązuje od dnia 01.12.2021 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Nadzorczej Nr 44/IX/2023 z dnia 23.10.2023 r. 

Zasady rozliczania kosztów termomodernizacji budynków mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" - dotyczące inwestycji rozpoczętych po 01.01.2007 r.
Uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 19.12.2008 r. Uchwałą Nr 335/IV/2008.

Zasady realizacji i finansowania dociepleń budynków stanowiących zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" w Jastrzębiu Zdroju - dotyczące dociepleń rozpoczętych po 01 lipca 2010 r.

Uchwalone przez Radę Nadzorczą  Uchwałą Nr 94/V/2010 obowiązują od 01.07.2010 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwał Rady Nadzorczej Nr 274/V/2012 z dnia 27.02.2012r., Nr 83/VII/2016 z dnia 26.01.2016 r., Nr 134/VII/2016 z dnia 30.08.2016 r., Nr 10/VIII/2018 z dnia 30.07.2018r.

Regulamin wyboru oferentów wykonujących świadczenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS"
Uchwalony przez Radę Nadzorczą  Uchwałą Nr 81/VII/2016 obowiązuje od dnia 26.01.2016 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwał Rady Nadzorczej: Nr 173/VII/2016 z dnia 20.12.2016 r., Nr 198/VII/2017 z dnia 28.03.2017 r. , Nr 33/IX2023 z dnia 29.05.2023 r. 

Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" w Jastrzębiu Zdroju
Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 190/V/2011 z dnia 30.05.2011 r. 
Wniosek o udostępnienie dokumentów

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju

Uchwalony przez Zarząd w dniu 14.11.2013r. Uchwałą Nr 1/53/13. Obowiązuje od 01.01.2014r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie dostępu o EBOK - uchwalony przez Zarząd w dniu 09.01.2020 r. Uchwałą Nr 1/1/2020