• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37

Jak załatwić sprawę

Dział ekonomiczny – Kierownik Monika Jazłowiecka-Świstek – pokój nr 16 - tel. 32 4783658

Dział ekonomiczny prowadzi sprawy członkowskie, rozliczeniowe, windykacyjne, lokali użytkowych i dzierżaw terenów oraz analiz ekonomicznych.

Komórka członkowsko-mieszkaniowa – pokój nr 5 – tel. 32 4783637

- przyjęcie w poczet członków, rezygnacja z członkostwa,

- formalności związane z uzyskiwaniem praw do lokali mieszkalnych,

- zaświadczenia do sądu (założenie Księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),  Kancelarii notarialnej i innych instytucji wg potrzeb posiadacza prawa do lokalu,

- formalności związane z przeniesieniem praw do lokali w odrębną własność,

- organizacja przetargów na ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności i najem lokali mieszkalnych.

Pobierz:

 - wniosek o przeniesienie prawa własności lokalu w odrębną własność

Czynsze – sala obsługi – tel. 32 4783661 lub 32 4783668

- naliczania opłat za lokale mieszkalne,

- rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków,

- wydawanie książeczek opłat,

- potrącenia czynszowe z list płac i rachunków bankowych.

Pobierz:

- wniosek o zmianę zaliczki na wodę

- wniosek o zwrot nadpłaty czynszowej

- polecenie zapłaty - zgoda na obciążenie rachunku

- polecenie zapłaty - aktualizacja zgody na obciążenie rachunku

- polecenie zapłaty - cofnięcie zgody na obciążenie rachunku

Windykacja – pokój nr 6 – tel. 32 4783660 lub 32 4783662

- udzielanie szczegółowych informacji dotyczących możliwości spłaty zaległości,

- udzielanie szczegółowych informacji o możliwości uzyskania dodatków mieszkaniowych.

Pobierz:

 - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Analizy ekonomiczne – pokój nr 4 – tel. 32 4783653

- rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania

Pobierz:

 - wniosek o zmianę zaliczki na centralne ogrzewanie

 - wniosek o zwrot rozliczenia c.o.

Lokale użytkowe – sala obsługi – tel. 32 32 4783653

- umowy najmu lokali użytkowych, powierzchni reklamowych oraz dzierżaw terenów,

- rozliczenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych, powierzchni reklamowych i dzierżaw terenów. 

 

Dział techniczny – Kierownik Wacław Grygierek - pokój nr 8 – tel. 32 4783654

Nadzór budowlany – pokój nr 9 – tel. 32 4783651

Nadzór wod.-kan., c.o., gaz.  – pokój nr 9 – tel. 32 4783652

Nadzór elektryczny  – pokój nr 10 – tel. 32 4783641

Dział techniczny wykonuje wszelkie czynności związane z organizowaniem i nadzorowaniem robót remontowych i inwestycyjnych na zasobach Spółdzielni; wydaje warunki techniczne i prawne wykonania prac w mieszkaniach. Roboty remontowe wymagające zgody Spółdzielni to, m.in.:

- wyburzanie części ścian nośnych lub jakiekolwiek ich naruszanie,

- wyburzanie, budowa dodatkowych, zmiana lokalizacji ścianek działowych,

- poszerzenie, zmiana lokalizacji istniejących lub wykonywanie dodatkowych otworów drzwiowych i innych,

- wymiana lub przebudowa instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania (w tym wymiana grzejników), instalacji AZART,

- zmiana lokalizacji urządzeń gazowych,

- wymiana stolarki okiennej lub drzwi wejściowych do lokalu,

- montaż sufitów podwieszanych,

- montaż urządzeń na elewacji (anteny satelitarnej, klimatyzatora, itp.),

- montaż krat zewnętrznych, rolet, daszków, reklam itp.,

- remont posadzek balkonowych oraz ich płytkowanie.

 Pobierz:

 - wniosek o wydanie warunków wykonania robót

- zgłoszenie odbioru robót remontowych

 

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – Kierownik Marian Górski - pokój nr 12  – tel. 32 4783655

GZM wykonuje wszelkie czynności związane z eksploatacją, administracją i gospodarką zasobami mieszkaniowymi, w tym nadzór nad pracami administracji i ich koordynacja.

W szczególności do Działu GZM należy, za pośrednictwem administracji lub bezpośrednio, składać oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalach, wnioski w sprawie zmiany sposobu rozliczeń c.o., instalacji monitoringu oraz wnioski o ustalenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym.

Pobierz:

- oświadczenie o ilości osób w lokalu Wodzisław Śl.

- oświadczenie o ilości osób w lokalu Jastrzębie-Zdrój

- wnioski o zmianę sposobu rozliczania c.o. 

 - wniosek o prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu

- wniosek o montaż monitoringu

 

Administracje Domów Mieszkalnych

ADM Nr 1 – Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielonej 5 – Kierownik Alicja Zdziebło – tel. 32 47 18 170

Filia Adm. Nr 1 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 3 – tel. 32 47 30 169

ADM Nr 2 – Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 8 – Kierownik Agnieszka Bryłka – tel. 32 47 61 255

Filia Adm. Nr 2 - Wodzisław Śl., Plac Zwycięstwa 12 – tel. 32 45 51 590

 

Administracje wykonują wszelkie czynności związane z bezpośrednią obsługą mieszkańca oraz bezpośrednią obsługą nieruchomości. Do zadań administracji między innymi należy: utrzymanie czystości nieruchomości, utrzymanie stałego wyposażenia budynków, prowadzenie kontroli w zakresie poprawnego użytkowania pomieszczeń budynku. Prowadzenie stałego nadzoru nad stanem sanitarno-porządkowym budynków i ich otoczenia. Administracje prowadzą odczyty, legalizację i wymianę wodomierzy.

Do administracji należy zgłaszać wszelkie zdarzenia na nieruchomościach:

- zgłoszenia usterek, awarii, zalań,

- zakłócania spokoju, łamania zasad współżycia społecznego, itp.,

- dewastacji, uszkodzeń urządzeń i instalacji, itp.  

Administracje przyjmują propozycje mieszkańców dot. zieleni (wycinka, korekcja drzew, nasadzenia) oraz ogólnej estetyki terenów. Administracje opiekują się placami zabaw na zasobach. Administracje potwierdzają wnioski do Urzędu Miasta o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Na administracjach należy uzgadniać terminy przeglądów kominiarskich i  instalacji gazowych.

Pobierz:

- druk zgłoszenia usterek