• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
02  Lut  2021

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków w zasobach S.M. JAS-MOS”

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków w zasobach S.M. JAS-MOS”

Nazwa projektu:

„Zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków w zasobach S.M. JAS-MOS”

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:

27.01.2021 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu:

1 107 313,07 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:

968 981,67 zł., w tym wartość dofinansowania: 726 736,24 zł

Okres realizacji projektu:

30.07 2020 – 31.12.2021

Opis przedsięwzięcia:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ofiar Faszyzmu 7-15 i Górniczej 38 wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Prace obejmują m. in. docieplenie ścian (zewnętrznych podłużnych, loggii, cokołowych), docieplenie stropów piwnic, montaż instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby oświetlenia i pracy innych urządzeń w częściach wspólnych budynków.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego jakim jest Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt wniesie wkład w osiągnięcie przez Program wskaźników rezultatu strategicznego przewidzianych dla niego i określonych w POIiŚ 2014-2020 gdyż oszacowane zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie 992,225 GJ/rok wobec 1 780 000 GJ/rok, określonych w POIiŚ, tj. 0,0557%.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia surowców energetycznych/energii. Poprawa efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się do zmniejszenia emisyjności z sektora mieszkalnictwa, uzyskania oszczędności zużycia poszczególnych nośników energii, a także do poprawy komfortu cieplnego użytkowników budynków objętych projektem.

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez: